2022 Ek Fiyat Farkı Kararnamesi Resmi Gazete’de Yayınlandı

2022 Ek Fiyat Farkı Kararnamesi Resmi Gazete’de Yayınlandı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında gerçekleştirilen yapım, hizmet alım ve mal alım işleri için girdi fiyatlarında yaşanan beklenmedik artışlardan kaynaklı ek fiyat farkı verilmesine ilişkin yasa Resmi Gazete’de yayınlandı.

22 Ocak 2022 Tarihli ve 31727 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “7351-Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu İle Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”un 11.inci maddesi ile 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

Ek fiyat farkı ve/veya sözleşmelerin devri

GEÇİCİ MADDE 5 – Ülkemizde ve dünyada hammadde temininde ve tedarik zincirlerinde yaşanan aksaklıklar ile girdi fiyatlarındaki beklenmeyen artışlar nedeniyle 1/12/2021 tarihinden önce 4734 sayılı Kanuna göre ihalesi yapılan ve bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla devam eden veya bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce fesih veya tasfiye edilmeksizin kabulü/geçici kabulü yapılan mal ve hizmet alımları ile yapım işlerine ilişkin Türk lirası üzerinden yapılan sözleşmelerde, 1/7/2021 ile 31/12/2021 tarihleri arasında (bu tarihler dâhil) gerçekleştirilen kısımlar için, ihale dokümanında fiyat farkı verilmesine ilişkin hüküm bulunup bulunmadığına bakılmaksızın, 1/7/2021 ile 30/11/2021 tarihleri arasında (bu tarihler dâhil) ihalesi yapılan işlerde ihale tarihinin (son teklif verme tarihi) içinde bulunduğu aya ait endeks, 1/7/2021 tarihinden önce ihale edilen işlerde ise 2021 yılı Haziran ayına ait endeks temel endeks olarak kabul edilerek ve sözleşme fiyatları kullanılarak yüklenicinin başvurusu üzerine sözleşmesine göre hesaplanan fiyat farkına ilave olarak ek fiyat farkı verilebilir.

Ayrıca bu kapsamdaki sözleşmeler, yüklenicinin başvurusu ve idarenin onayı ile devredilebilir. Devredilen sözleşmelerde devir alacaklarda ilk ihaledeki şartlar, devir tarihi itibarıyla aranacak olup devirden kaynaklanan kısıtlama ve yaptırımlar uygulanmaz. Yüklenimi ortak girişim tarafından yürütülen sözleşmelerde ortaklar arasında devir veya hisse devirlerinde ilk ihaledeki yeterlik şartları aranmaz. Sözleşmeyi devreden yüklenicinin teminatı iade edilir. Bu kapsamda devredilecek sözleşmelerden damga vergisi alınmaz.

Sözleşmenin bu madde kapsamında devredilmesi durumunda birinci fıkra hükmü saklı kalmak üzere yüklenici devir tarihine kadar gerçekleştirdiği işler ya da imalatlar dışında idareden herhangi bir mali hak talebinde bulunamaz. Yüklenici tarafından idarece uygun görülecek can ve mal güvenliği ile yapı güvenliğine yönelik tedbirlerin alınması şarttır.

Bu madde kapsamında ek fiyat farkı verilebilecek alım türlerini, ürün ve girdileri, ek fiyat farkı verilmesi veya sözleşmenin devri için idareye başvuru süreleri ile devir işlemlerinin tamamlanacağı süre dâhil ek fiyat farkı hesaplamalarına ve sözleşmelerin devrine ilişkin esas ve usulleri tespite Cumhurbaşkanı yetkilidir.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından birinci fıkrada sayılan nedenlerle, 1/12/2021 tarihinden önce ihale edilen ve bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte devam eden sözleşmelerle ilgili olarak; 1/7/2021 tarihi ile 31/12/2021 tarihleri arasındaki iş programına göre gerçekleştirilemeyen iş miktarı için süre uzatımı ve fiyat farkı verilmesine yönelik Cumhurbaşkanı tarafından düzenlemeler yapılabilir.

4734 sayılı Kanundan istisna edilen mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinden Türk lirası üzerinden yapılan sözleşmeler için idareler tarafından bu maddeye uygun olarak ilgili mevzuatında düzenleme yapılabilir.

Kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları ve üst birliklerinin taraf olduğu veya bu kuruluş veya birliklerin kaynaklarıyla karşılanan mal ve hizmet alımı ile yapım işlerine ilişkin Türk lirası üzerinden yapılan sözleşmelerde, bu maddeye göre fiyat farkı ödenebilmesine yönelik ilgili kuruluş veya üst birliğin mevzuatında düzenleme yapılabilir.

Yapılan bu düzenleme ile;

Bu madde kapsamında ek fiyat farkı verilebilecek alım türlerini, ürün ve girdileri, ek fiyat farkı verilmesi veya sözleşmenin devri için idareye başvuru süreleri ile işlemlerinin tamamlanacağı süre dahil ek fiyat farkı hesaplamalarına ve sözleşmelerin devrine ilişkin esas ve usulleri tespitte Cumhurbaşkanı yetkilendirilmiştir.

  • İhalesi 01.12.2021 tarihinden önce yapılan bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibari ile devam eden veya  öncesinde fesih veya tasfiye edilmeksizin kabulü yapılan işler için fiyat farkı verilecek.
  • 01.07.2021 – 31.12.2021 tarihleri arasında gerçekleştirilen imalatlar için hesaplama yapılacak.
  • Ek fiyat farkı, fiyat farkı verilen ve verilmeyen işlerin tamamı için hesaplanacak.
  • Fiyat farkı verilebilmesi için yüklenicinin idareye başvurması gerekiyor.
  • Sözleşmelerin devredilebilme imkanı getirildi (yüklenicinin başvurusu ve idarenin onayı ile)

4734 Sayılı kamu ihale kanunu kapsamında yapım, hizmet alım ve mal alım işi gerçekleştiren tüm kamu kurum ve kuruluşları ile bunların yüklenici firmaları fiyat farkı hesapları için Cumhurbaşkanlığı tarafından yayınlanacak düzenlemeyi beklemektedir.

 

Ek Fiyat Farkı Nasıl Hesaplanır?

DÜZELTME :

4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na eklenen geçici 5. maddeye (Ek Fiyat Farkı ve/veya Sözleşmelerin Devri) ilişkin uygulama esaslarI 24.02.2022 Tarihli ve 31760 sayılı Resmi Gazete’de yayınlandı.

AMP Yazılım mühendislerinin hazırladığı "Ek Fiyat farkı nedir, nasıl hesaplanır, hesap detayları nelerdir" konulu makalemizi de incelemenizi öneriririz.

Ek Fiyat Farkı hesabı için AMP Yazılım'ın ücretsiz Ek Fiyat Farkı Hesap Motorunu kullanabilirsiniz.

 

 

Yayın Tarihi24.01.2022
Yayın Saati13:15
Şimdi Paylaş
Sitemizde çerezler kullanıyoruz.Çerez politikaları aydınlatma metnimizi buradan okuyabilirsiniz.
Siteyi kullanmaya devam ederek çerez kullanımımızı ve ilgili politikalarımızı kabul etmiş olursunuz.