Çalışan Adayı Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni

İş bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla AMP YAZILIM SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.  (Şirket)  tarafından hazırlanmıştır.

Şirket olarak kişisel verilerinizin işlenmesinde ve muhafaza edilmesinde 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu”na uygun davranılmasına azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu nedenle kişisel verilerinizi aşağıda açıklandığı şekilde ve mevzuatın çizdiği sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.

Tarafımızca, bizimle paylaşmanız veya gerekli olması halinde, işlemeye konu olabilecek kişisel verileriniz aşağıdaki gibidir:

Kimlik Verisi Adınız, soyadınız, T.C. kimlik numaranız, doğum tarihiniz, doğum yeriniz, cinsiyetiniz, medeni haliniz
İletişim Verisi Telefon numaranız, açık adresiniz, e-posta adresiniz
Ceza Mahkûmiyeti ve Güvenlik Tedbirleri Verisi Adli sicil kaydı bilginiz
Sağlık Bilgileri Verisi Kişisel sağlık bilgileri
Mesleki Deneyim Verisi Diploma bilgileriniz, eğitim bilgileriniz (okul ismi, bölümü, bitirme yılı), yabancı dil bilgileriniz, sertifikalarınız, görülen kurs veya eğitim programları (kurs veya eğitim adı, kurs veya eğitim konusu, süresi, eğitim alınan yer)
Özlük Verisi Çocuk sayısı, toplam tecrübeniz, çalışma durumu ve ünvanınız, iş deneyimleriniz (firma isimleri, çalışmış olduğu dönemler, iş tanımı, aldığınız net ücret, işten ayrılma nedeniniz), referans bilgileri (referans kişisinin adı soyadı, çalıştığı, kurum)
Görsel ve İşitsel Veri Fotoğrafınız, video ve ses kaydınız
Biyometrik Veri Yüz tanıma verisi, parmak izi

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz; hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak, doğruluğunu ve en güncel halini koruyarak, belirli açık ve hukuka uygun amaçlar için işlenecekleri amaç ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işlenmektedir.

Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Yeni eleman istihdam edilmesi, adayları inceleme ve istihdam edilecek yeni adayın tespit edilmesi, özgeçmişinize alınan notların yöneticinin adayı daha iyi anlayabilmesi ve tanıyabilmesi için yöneticiyle paylaşılması, özgeçmişinizde yer verdiğiniz referans kişileriyle verilerin teyit edilmesi, pozisyonla ne kadar örtüştüğünüzün doğrulanması ve ileriye dönük teyit için özgeçmiş bilgilerinizin kaydedilmesi, iletişime geçilebilmesi, ücret bilgi ve skalasının belirlenmesi, iş görüşmesinin olumsuz sonuçlanması durumunda ilerleyen dönemlerde oluşabilecek uygun pozisyonlar için değerlendirilmesi, aylık başvuruların istatistiklerini (cinsiyet, yaş ortalaması, öğrenim durumu vb.) çıkarak değerlendirmeler yapılması amaçlarıyla sınırlı olarak işlenmektedir.

İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Yukarıda belirtilen amaçlar ve KVKK’nın kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin 8. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde;  şirketimize iş başvurusu nedeniyle verdiğiniz kişisel verilerinizi, kişisel verilerinizde referans olarak gösterdiğiniz kişilerle teyitleşmek amacıyla paylaşabiliyoruz.

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, şirketimize yöneltmiş olduğunuz talebinize istinaden KVKK’nın 5. ve 6’ıncı maddelerinde belirtilen işleme şartlarından açık rızaya dayanarak yukarıda belirtilen amaçlarla fiziki ve elektronik ortamda toplanmaktadır ve işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmektedir.

Kişisel Veri Sahibinin KVKK’nın 11. Maddesinde Sayılan Hakları

KVK Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca, Şirketimize başvurarak kişisel verileriniz hakkında aşağıdaki konulara ilişkin taleplerde bulunabilirsiniz:

  1. Kişisel verinin işlenip işlenmediğini öğrenme, 

  2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 

  3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

  4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 

  5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

  6. 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

  7. İşlenen kişisel verilerin özellikle otomatik olarak analiz edilmesi neticesinde veri sahibinin aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 

  8. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

Talep İletme Yöntemi

Kanunun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre, Şirketin internet adresinde bulunan başvuru formunu doldurup imzalayarak, şahsen kimliğinizi ispatlamak suretiyle veya noter aracılığıyla General Asım Gündüz (Bahariye) Cad. No:49/7 PK:34710 Kadıköy/İSTANBUL adresine yazılı olarak teslim/tebliğ edebilirsiniz ya da üyeliğinizin teyit edildiği elektronik posta üzerinden veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresiniz ile şirketimize iletebilirsiniz. Başvurularınız, talebinizin niteliğine göre en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir. Başvurulara verilecek cevapların 10 (on) sayfayı aşması halinde, her sayfa için 1,00 (bir) TL işlem ücreti alınacaktır. Cevabın CD, flash bellek gibi kayıt ortamında verilmesinin istenmesi halinde, istenen kayıt ortamının maliyetine göre ücret talep edilecektir.

Değişiklikler

 Mevzuat değişikliklerine bağlı olarak aydınlatma metninde değişiklik yapılabilecektir. Değişiklik söz konusu olduğunda, internet sitemizde gerekli duyurular yapılacak olup, bu değişikliklerden haberdar olabilmeniz için internet sitemizi düzenli olarak ziyaret etmeniz uygun olacaktır. 

 

Tarih ve Sürüm : 01.01.2022 - 2022.01

Çalışan Adayı Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni
Sitemizde çerezler kullanıyoruz.Çerez politikaları aydınlatma metnimizi buradan okuyabilirsiniz.
Siteyi kullanmaya devam ederek çerez kullanımımızı ve ilgili politikalarımızı kabul etmiş olursunuz.