Müşteriler ve Tedarikçiler için Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni

İş bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10’uncu maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla AMP YAZILIM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (Şirket)   tarafından hazırlanmıştır.

Şirket olarak kişisel verilerinizin işlenmesinde ve muhafaza edilmesinde 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanununa” uygun davranılmasına azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu nedenle kişisel verilerinizi aşağıda açıklandığı şekilde ve mevzuatın çizdiği sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.

Tarafımızca, işlemeye konu olabilecek kişisel verileriniz aşağıdaki gibidir:

Kimlik Verisi Adınız, soyadınız, T.C kimlik numaranız, imzanız 
İletişim Verisi Telefon numaranız, e-posta adresiniz, posta adresiniz
Mesleki deneyim Mesleğiniz, göreviniz
Finans Verisi Banka hesap bilgileriniz, IBAN numaranız
İşlem Güvenliği Şifreniz, IP adresiniz, web sitesi giriş-çıkış bilgileri
Diğer Mesajınız (Tarafımıza iletmiş olduğunuz mesajın konusu ve içeriğinde yer alabilecek bilgiler)

Yukarıda belirtilen Kişisel verileriniz; her koşulda hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak, paylaştığınız kişisel verilerin doğruluğunu ve en güncel halini koruyarak, belirli açık ve hukuka uygun amaçlar için işlenecekleri amaç ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işlenmektedir.

Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Yukarıda belirttiğimiz kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir:

Müşteri ve/veya müşteri yetkili çalışan bilgilerinin sisteme kaydedilmesi, müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına zorunlu raporlamaların yapılması,  müşteri hizmet değerlendirme ve takip süreçlerinin yürütülmesi, talep / şikâyetlerin yakibi, tahsilat takibinin yapılması, hizmet ve ürünlerin pazarlama ve satış faaliyetlerinin yürütülmesi, mal / hizmet Üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi, mal / hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi,işlem ve bilgi güvenliğinin sağlanması, iş ortakları ve tedarikçiler ile olan ilişkilerin yönetilmesi amaçlarıyla KVKK’nın 5 ve 6’ncı maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde sınırlı olarak işlenmektedir.  

İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Bu süreçte toplanan kişisel verileriniz;

İş Kanunu, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kanunu, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun, Türk Ticaret Kanunu, Vergi Usul Kanunu, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kurum veya kuruluşlara; Kişisel Verileri Koruma Kurumu, Maliye Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu gibi kamu tüzel kişilerine; bağlı ortaklıklarımıza ve/veya doğrudan/dolaylı, yurtiçi/yurt dışı iştiraklerimize; AMP YAZILIM SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ olarak faaliyetlerimizi yürütmek üzere sözleşme ile hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, her türlü kişisel verilerinizin muhafazası, yetkisiz erişimlerin önlenmesi ve hukuka aykırı olarak işlenmelerinin önlenmesi gibi işyeri güvenliği tedbirlerinin alınmasında bizimle müşterek ve müteselsil sorumlu olan, program ortağı yurtiçi/yurtdışı kuruluşlara ve diğer üçüncü kişilere aktarılabilmektedir.

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, KVKK’nın 5 ve 6’ıncı maddelerinde belirtilen işleme şartlarından; ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması ve bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebepleriyle yukarıda belirtilen amaçlarla fiziki ve elektronik ortamda toplanmaktadır.

Kişisel verileriniz, ilgili mevzuatta belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan ve her halde kanuni zaman aşımı süreleri kadar muhafaza edilecektir.

Kişisel Veri Sahibinin KVKK’nın 11. Maddesinde Sayılan Hakları

KVK Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca, Şirketimize başvurarak kişisel verileriniz hakkında aşağıdaki konulara ilişkin taleplerde bulunabilirsiniz:

  1. Kişisel verinin işlenip işlenmediğini öğrenme
  2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme
  3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme
  4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme
  5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme
  6. 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme
  7. İşlenen kişisel verilerin özellikle otomatik olarak analiz edilmesi neticesinde veri sahibinin aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme
  8. Kişisel verilerin, kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

Talep İletme Yöntemi

Kanunun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre, Şirketin internet adresinde bulunan başvuru formunu doldurup imzalayarak, şahsen kimliğinizi ispatlamak suretiyle veya noter aracılığıyla Şirketimizin “General Asım Gündüz (Bahariye) Cad. No:49/7 PK:34710 Kadıköy/İSTANBUL” adresine yazılı olarak teslim/tebliğ edebilirsiniz ya da üyeliğinizin teyit edildiği elektronik posta üzerinden veya kayıtlı elektronik posta(KEP) adresiniz ile şirketimize iletebilirsiniz. Başvurularınız Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir. Başvurulara verilecek cevapların 10 (on) sayfayı aşması halinde, her sayfa için 1,00 (bir) TL işlem ücreti alınacaktır. Cevabın CD, flash bellek gibi kayıt ortamında verilmesinin istenmesi halinde, istenen kayıt ortamının maliyetine göre ücret talep edilecektir.

Değişiklikler

 Mevzuat değişikliklerine bağlı olarak aydınlatma metninde değişiklik yapılabilecektir. Değişiklik söz konusu olduğunda, internet sitemizde gerekli duyurular yapılacak olup, bu değişikliklerden haberdar olabilmeniz için internet sitemizi düzenli olarak ziyaret etmeniz uygun olacaktır.

 

Tarih ve Sürüm : 01.01.2021 - 2021.01

Müşteriler ve Tedarikçiler için Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni
Sitemizde çerezler kullanıyoruz.Çerez politikaları aydınlatma metnimizi buradan okuyabilirsiniz.
Siteyi kullanmaya devam ederek çerez kullanımımızı ve ilgili politikalarımızı kabul etmiş olursunuz.