Yapım İhalelerinde İstenecek Belgeler

4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında gerçekleştirilen yapım ihalelerinde yüklenici firmanın belirlenebilmesi için istekli firmaların, ihale kapsamında istenen “Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin” kriterler ile “Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin” kriterleri sağlamaları gerekmektedir. Bu kriterler;

Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Kriterler

Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Kriterler

Banka referans mektubu

Bilanço

Ciro

İş Deneyim

Organizasyon Yapısı ve Personel Durumu

Makine, Teçhizat ve Diğer Ekipman

Kalite Yönetim Sistem Belgesi ve Çevre Yönetim Sistem Belgesi

İhale kapsamında istenecek belgeler Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 30. Maddesi ile 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunun 10. Maddesinde belirtilmiştir.

A. İş Deneyim Belgesi

İstekli tarafından kamu veya özel sektöre bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işler ilişkin İş Bitirme, İş Durum, İş Denetleme, İş Yönetme veya Mezuniyet belgesi. Yaklaşık maliyet tutarına bakılmaksızın yapım işlerinin tamamında iş deneyim belgesi istenilmesi zorunludur.

B. Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler

 •  Bankalardan temin edilecek isteklinin mali durumu ile ilgili belgeler,
 • İlgili mevzuatı uyarında yayınlanması zorunlu olan bilançosu ve bilançosunun gerekli görülen bölümleri, yoksa bunlara eşdeğer belgeler
 • İsteklinin iş hacmini gösteren toplam cirosu veya ihale konusu iş ile ilgili taahhüdü altındaki ve bitirdiği iş miktarını gösteren belgeler.

Yaklaşık maliyetin eşik değerin;

 1. 1/10’una kadar olan ihalelerde istenilmez.
 2. 1/10’undan eşik değerin yarısına kadar olan ihalelerde istenebilir.
 3. Yarısına eşit ve üzerinde olan ihalelerle belli istekliler arasında ihale usulüyle yapılan ihalelerde istenilmesi zorunlu.
 4. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgelerin istenildiği ihalelerde banka referans mektubu istenilmesi zorunlu değildir.

C. Kalite Yönetim Sistem Belgesi ve Çevre Yönetim Sistem Belgesi

Yaklaşık maliyeti eşik değerin;

 1. Yarısına kadar olan ihalelerde istenmez
 2. Yarısı ile bu değerin üzerinde olan ihalelerde istenebilir.

D. Kanunun 10. Maddesinde yer alan aşağıdaki belgelerden hangilerinin yeterlik değerlendirmesinde kullanılmak üzere isteneceği, ihale konusu işin niteliğine uygun olarak ve ihale uygulama yönetmeliğinde belirtilen esaslar çerçevesinde ilgili idarece belirlenir.

 1. İsteklinin organizasyon yapısına ve ihale konusu ili yerine getirmek için yeterli sayıda ve nitelikte teknik personel çalıştıracağına ilişkin bilgi ve/veya belgeler.
 2. İhale konusu hizmet veya yapım işlerinde isteklinin yönetici kadrosu ile işi yürütecek teknik personelinin eğitimi ve mesleki niteliklerini gösteren belgeler,
 3. İhale konusu işin yerine getirilebilmesi için gerekli görülen tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgeler,

AMP İhale otomasyon programın ihale onay aşamasında yaklaşık maliyeti girdiğinizde program tüm belge seçimlerini otomatik yapar.

Yapım İhalelerinde İstenecek Belgeler - İhale Onay Bilgileri

Girmiş olduğunuz yaklaşık maliyet tutarına bağlı olarak idari şartname penceresinde istenilmesi gereken belgeler program tarafından otomatik oluşur.

Yapım İhalelerinde İstenecek Belgeler - Yeterlik Kriterleri

Belgeler türlerine göre “Katılım Belgeleri, Ekonomik ve Mali Belgeler, Mesleki ve Teknik Belgeler, Diğer Belgeler” kendi içerisinde gruplandırılarak pencerede listelenir. İstenilmesi zorunlu olanlar seçili ve pasif olarak oluşur ve kullanıcı tarafından değiştirilemez. İstenilmesi idare inisiyatifinde olan belgeler aktif olarak gelir ve işaretlenerek istenilip istenilmeyeceği belirtilir.

Yayın Tarihi01.02.2017
Şimdi Paylaş
Sitemizde çerezler kullanıyoruz.Çerez politikaları aydınlatma metnimizi buradan okuyabilirsiniz.
Siteyi kullanmaya devam ederek çerez kullanımımızı ve ilgili politikalarımızı kabul etmiş olursunuz.