Yapım işlerinde iş deneyim belgesi olarak Mezuniyet Belgesi (Diploma) sunulması durumunda mezuniyetten sonra geçen sürenin tespitine ve değerlendirilmesine ilişkin Kamu İhale Kurulu tarafından 2016/DK.D-179 numaralı karar yayınlanmıştır. 31.08.2016 Tarihinde yayınlanan bu kararla mezuniyet belgelerinin değerlendirilmesinde gün, ay, yıl dikkate alınarak kıst hesap yapılması gerektiği belirtilmiş ve sadece yıl üzerinden yapılacak hesaplamaların eşit muamele ilkesine aykırılık teşkil edeceği sonucuna varılmıştır.

İş Deneyimi Olarak Mezuniyet Belgesinin Verilmesi

Mühendis ve mimarların mezuniyet belgeleri ile ihalelere başvurabilmelerine ilişkin düzenlemeler Kamu İhale Kanunu, Kamu İhale Genel Tebliğinde ve Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde belirtilmiştir. İhale hazırlık programında diploma bilgisini tanımlamak için Şirket Bilgilerini Düzenleme menüsünden Diploma Bilgiler düğmesine basın.

ihale-hazirlik-diploma-sunma-1

Mezuniyet belgesi kullanılacak şirket ortağını listeden seçin ve mezuniyet bilgilerini programa tanımlayın. Mezuniyet süresi 15 yılı geçen mühendis ve mimarların 15 yılı aşan sürenin değerlendirilmede dikkate alınabilmesi için iş deneyim belgesi bulunması gerekir. İş deneyim belgesi bulunmaması durumunda mezuniyet belgeleri 15 yıl olarak değerlendirilir.

Mezuniyet Belgesinin Değerlendirilmesine İlişkin Kurul Kararı

Mezuniyetten belgesinin değerlendirilmesinde kullanılacak sürenin belirlenmesinde ihale tarihi ve mezuniyet tarihi arasındaki yıl sayısı mı dikkate alınacak, yoksa bu aradaki süre yıl, ay, gün dikkate alınarak mı belirlenecek. Uygulanacak yönteme göre mezuniyet belgesinin tutarı da değişiklik göstermekte ve ihalelerde değerlendirme hatalarına neden olmaktadır. Mezuniyetten sonra geçen sürenin tam olarak nasıl bulunacağına ilişkin ihale mevzuatında net bir açıklama yapılmamıştır.

Mezuniyet belgesinin değerlendirilmesindeki bu farklılığı gidermek için Kamu İhale Kurulu Tarafından 31.08.2019 tarihinde kurul kararı yayınlanmıştır. İş deneyiminin tevsiki için mezuniyet belgesi sunulması durumunda mezuniyetten sonra geçen sürenin belirlenmesine ilişkin yayınlanan 2016/DK.D-179 numaralı kararda “mezuniyetten sonra geçen her yıl” ifadesinden mezuniyet tarihi ile ihale tarihi arasındaki sürenin tespitinde yıl, ay, gün üzerinden kıst hesap yapılması gerektiği belirtilmiştir.

2016/DK.D-179 numaralı karara göre, mezuniyet tarihi ile ihale tarihi arasındaki süreye ilişkin deneyimin tespitinde yıl, ay, gün üzerinden hesaplama aşağıdaki hususlara göre gerçekleştirilecektir;

  • Tam yıl sayısının 4734 sayılı Kanun’un 62’nci maddesinin birinci fıkrasının (h) bendinde belirtilen tutar ile çarpılması
  • Tam yıl dışında kalan ve kıst hesaba konu olan tam ay sayısının, Kanun’un anılan maddesinde belirtilen tutarın 12’ye bölünmesi ile elde edilen tutar ile çarpılması
  • Tam yıl ve tam ay dışında kalan ve kıst hesaba konu olan gün sayısının, Kanun’un anılan maddesinde belirtilen tutarın aylık kısmına tekabül eden meblağın 30’a bölünmesi ile elde edilen tutar ile çarpılması,
  • Yıl, ay, gün üzerinden yapılan hesaplamalar sonucu bulunan tutarların toplamının, virgülden sonra iki ondalık basamaklı olacak şekilde yuvarlama yapılmadan dikkate alınması gerekmektedir.

AMP İhale hazırlık programı, şirket bilgilerini düzenleme aşamasında tanımlamış olduğunuz mezuniyet bilgileri ve ihaleler ve dosya hazırlama aşamasında tanımladığınız ihale bilgileri doğrultusunda kurul kararında belirtilen kurallara göre mezuniyet belgesinin yeterliğini yeterliğini otomatik hesaplar ve raporlandırır.

ihale-hazirlik-diploma-sunma-2

Mezuniyet belgesinin doğru olarak değerlendirilmesine ilişkin hesaplamalarınızı AMP Yazılım programlarını kullanarak gerçekleştirebilirsiniz.

Kaydet

Kaydet