4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında gerçekleştirilen yapım ihalelerinde yüklenici firmanın belirlenebilmesi için istekli firmaların, ihale kapsamında istenen “Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin” kriterler ile “Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin” kriterleri sağlamaları gerekmektedir. Yapım işleri ihaleleri uygulama yönetmeliğinin 30. Maddesinde yapım işlerinde iş deneyim belgesinin istenilmesi zorunlu tutulmuştur. Bu kapsamda 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında ihalesi gerçekleştirilen yapım işine teklif verecek isteklilerin iş deneyim belgesi sunmaları gerekmektedir.

İş Deneyim Belgeleri

Yapım işlerinde istekliler iş deneyim belgesi olarak, yurt içinde veya yurt dışında, kamu veya özel sektöre bedel içeren bir sözleşme kapsamında gerçekleştirdikleri, ihale konusu iş veya benzer işlerdeki deneyimlerini gösterebilirler.

İstekli firmalar tarafından iş deneyim belgesi olarak “Yüklenici İş Bitirme, Alt Yüklenici İş Bitirme, İş Durum, İş Denetleme, İş Yönetme” belgelerini sunabilirler. İş deneyim belgelerinin düzenlenme koşulları ve yöntemleri Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin Beşinci Bölümün de detaylı biçimde anlatılmıştır.

  1. Geçici kabulü yapılmış işlerde, “yüklenici iş bitirme belgesi”,
  2. Devam eden işlerde; işin, ilk sözleşme bedelinin tamamlanması ve gerçekleşme oranının toplam sözleşme bedelinin en az % 80’ine ulaşarak kusursuz olarak gerçekleştirilmesi halinde, “yüklenici iş durum belgesi”,
  3. İş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili kurum ve kuruluşlara taahhütte bulunan yükleniciye karşı bedel içeren bir sözleşme ile taahhüt edilen iş bölümünün tamamen bitirilmesi ve söz konusu iş kısmının idare tarafından kısmı kabulünün yapılması veya asıl sözleşmeye ilişkin işin geçici kabulünün yapılması şartıyla “alt yüklenici iş bitirme belgesi”,
  4. Geçici kabulü yapılmış işlerde, ilk sözleşme bedelinin en az % 80’i oranında denetleme ve yönetme görevinde bulunan mimar veya mühendislere “iş denetleme belgesi” veya “iş yönetme belgesi”,
  5. Devam eden işlerde; işin, ilk sözleşme bedelinin tamamlanması ve gerçekleşme oranının toplam sözleşme bedelinin en az % 80’ine ulaşarak kusursuz olarak gerçekleştirilmesi halinde, ilk sözleşme bedelinin en az % 80’i oranında denetleme ve yönetme görevinde bulunan mimar veya mühendislere “iş denetleme belgesi” veya “iş yönetme belgesi”,

Mühendis veya mimarlar, lisans eğitimlerine uygun yapım işleri ihalelerinde, iş deneyimi olarak mezuniyet belgelerini sunabilirler.

İş Deneyimi Yeterlik Hesabı

Firmalar tarafından verilen iş deneyim belgelerinin yeterliliği ihale sürecinde kapalı oturum aşamasında gerçekleştirilir.

AMP İhale Otomasyon programında iş deneyim yeterlik hesabı Komisyon Kapalı Oturum sekmesinde gerçekleştirilir. Önce firma tarafından sunulan iş deneyim bilgilerinin tanımlanması gerekir.

YPİM-İSLERİNDE-İS-DENEYİM-HESABİ-01

İş deneyim bilgilerini tanımladıktan sonra İleri düğmesine bastığınızda program firma teklif tutarını endekslerle günceller ve ihale için yeterli olup olmadığını belirler.

Yapim-islerinde-isdeneyim-hesabi-02

MADDE 48– (1) Aday ve isteklilerin ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili iş deneyimlerinin değerlendirilmesinde; tek sözleşmeye dayalı olarak alınmış iş deneyim belgeleri dikkate alınır. Birden fazla iş deneyimi toplanarak değerlendirilemez.

(2) İş deneyimini gösteren belgelerde yer alan ancak, ihale konusu iş veya benzer iş kapsamında bulunmayan işlerin tutarları iş deneyiminde değerlendirmeye alınmaz.

(3)(Değişik:RG-16/7/2011-27996)İş ortaklığı tarafından gerçekleştirilen işlerden edinilen iş deneyim belgelerindeki tutarlar, aday veya isteklinin belge sahibi iş ortaklığındaki hisse oranları esas alınarak değerlendirilir. Ancak ihaleye katılan iş ortaklığının ortakları tarafından ortaklık oranları ve yapısı aynı olmak kaydıyla daha önce kurulmuş olan iş ortaklığının gerçekleştirdiği bir işten elde ettiği iş deneyim belgesi sunulması halinde, iş ortaklığının iş deneyiminin değerlendirilmesinde ortakların hisse oranlarına bakılmaksızın sunduğu belge üzerindeki tutar esas alınır.

(4) Konsorsiyum tarafından gerçekleştirilen işlerde, ortakların iş deneyim tutarı, gerçekleştirdikleri iş kısmına ilişkin tutar esas alınarak dikkate alınır.

(5) İş deneyim belgelerinin değerlendirilmesinde;

  1. a) İş bitirme belgelerinde, belgeye konu işin geçici kabul tarihinin ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde olması,
  2. b) İş durum belgelerinde, belgeye konu işin gerçekleşme oranının toplam sözleşme bedelinin en az % 80’ine ulaştığı tarihin, ihalenin ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde olması ve ilk sözleşme bedelinin tamamlanması,
  3. c) İş denetleme ve iş yönetme belgelerinde,

1) Belgeye konu işin geçici kabul tarihinin ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son on beş yılda içinde olması kaydıyla, ilk sözleşme bedelinin en az % 80’i oranında fiilen denetleme veya yönetme faaliyetinde bulunulmuş olması,

2) (Değişik:RG-24/9/2013-28775;Değişik:RG-7/6/2014-29023) Gerçekleşme oranının toplam sözleşme bedelinin en az % 80’ine ulaştığı tarihin, ihalenin ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde olduğu ve ilk sözleşme bedelinin tamamlandığı işlerde; ilk sözleşme bedelinin en az % 80’i oranında fiilen denetleme veya yönetme faaliyetinde bulunulmuş olması,

şartı aranır ve geçici kabul tarihi veya gerçekleşme oranının toplam sözleşme bedelinin en az % 80’ine ulaştığı tarihin, ihale ilk ilan veya davet tarihi ile ihale veya son başvuru tarihi arasında olduğu işler de bu kapsamda değerlendirilir.