Ciro en genel anlamda belirli bir dönem (ay, yıl) içinde ticari işletmenin kazandığı hasılattır. İhaleye teklif veren firmaların ekonomik olarak bu işi yapıp yapamayacaklarının değerlendirilmesi ciro yeterlik hesaplamaları ile gerçekleştirilir. Yapım ihalelerinde ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgelerin ihale kapsamında istenme kuralları uygulama yönetmeliğinin 30. Maddesinde belirtilmiştir. Buna göre yaklaşık maliyetin eşik değerin;

  1. 1/10’una kadar olan ihalelerde istenilmez
  2. 1/10’undan eşik değerin yarısına kadar olan ihalelerde istenebilir (idare takdirinde)
  3. Eşik değerin yarısına eşit ve üstündeki ihalelerde istenilmesi zorunludur.

İhale hazırlık programı, ciro yeterlik hesaplamasını otomatik olarak gerçekleştirir. Bunun için öncelikli olarak şirket ciro bilgilerinin programa tanımlanması gerekir. İş hacmini gösteren belgeler uygulama yönetmeliğinin 36. maddesinde tanımlanmıştır;

  1. Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu
  2. Taahhüdü altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarını gösteren faturalar.

Şirketimize ait toplam ciro bilgilerini Dosya menüsü altında yer alan Şirket Bilgilerini Düzenleme/Ciro Bilgileri bölümünden gerçekleştiririz.

ihale-ciro-yeterligi-hesabi-1

Yeni düğmesini kullanarak pencerede oluşan alanlara yıllık ciro bilgilerini tanımlayın.

Devam eden ve bitmiş işlere ait işlerin gerçekleştirilen kısımlarına ait parasal tutarların gösteren faturaların tanımlanmasını Şirket Bilgilerini Düzenleme menüsü altındaki Bitmiş İşler ve Devam Eden İşler bölümünden gerçekleştiririz.

ihale-ciro-yeterligi-hesabi-2

Ciro Hesabında Kullanılacak Gelir Tablosu sekmesine işe ait fatura girişlerini gerçekleştirin.

İhalede ciro yeterliği isteniyorsa İhaleler ve Dosya Hazırlama bölümünde ihaleyi tanımlarken ciro yeterliği istendiğini belirtin.

ihale-ciro-yeterligi-hesabi-3

AMP İhale Hazırlık programı uygulama yönetmeliğinin 36. maddesinde belirtilen aşağıdaki esaslar çerçevesinde iş hacmi yeterliğini otomatik hesaplar ve raporlandırır.

İsteklinin iş hacmini gösteren belgeler

MADDE 36.

(3) (Değişik:RG-16/7/2011-27996)Birinci fıkrada sayılan belgelerin istenildiği durumlarda;

  1. a) Açık ihale usulüyle yapılan ihaleler ile Kanunun 21 inci maddesinin (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelerde; isteklinin cirosunun, teklif ettiği bedelin % 25’inden, taahhüdü altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarının ise teklif ettiği bedelin % 15’inden az olmaması,
  2. b) Belli istekliler arasında ihale usulüyle yapılan ihalelerin ön yeterlik aşaması ile Kanunun 21 inci maddesinin (a), (d) ve (e) bentlerine göre yapılan ihalelerin yeterlik aşamasında; aday veya isteklinin cirosunun, yaklaşık maliyetin % 25’i ile % 35’i aralığında idarece belirlenen tutardan, taahhüdü altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarının ise yaklaşık maliyetin % 15’i ile % 25’i aralığında idarece belirlenen tutardan az olmaması,

gerekir. Yeterlik kriteri olarak bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan aday veya istekli yeterli kabul edilir.

(4) (Değişik:RG-16/7/2011-27996) Üçüncü fıkradaki kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıldan başlamak üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

(5) (Değişik:RG-16/7/2011-27996)İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait gelir tablosunu sunmayanlar bakımından iki önceki yıl, ihalenin yapıldığı yıldan bir önceki yıl olarak kabul edilir. Bu gelir tablosu itibariyle yeterlik şartının sağlanamaması halinde ise, iki önceki yıl, ihalenin yapıldığı yıldan bir önceki yıl olarak kabul edilmek üzere son altı yıla kadarki gelir tabloları sunulabilir ve bu durumda gelir tabloları sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

(6) Taahhüt altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarını tevsik etmek üzere; fatura örnekleri ya da bu örneklerin noter, (Ek ibare: 12/06/2015-29384 R.G./1.md.) serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı suretleri sunulur.

(7) Toplam ciro; gelir tablosundaki brüt satışlar tutarından, satıştan iadeler, satış iskontoları ve diğer indirimlerin tutarları düşülmek suretiyle ulaşılan net satışlar tutarıdır.

(8) Taahhüt altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen işlerin parasal tutarının hesabında, yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştirilen yapım işi faaliyetlerinden elde edilen gelirlerin toplamı dikkate alınır.

ihale-ciro-yeterligi-hesabi-4