Hap Bilgilerle Yapım İşleri İhaleleri İnşaat Y.Mühendisi Orhan Özyurt

Ön Bilgi

Ön Bilgi

İdareler, İstekliler ve Yükleniciler İçin Rehber Niteliğinde
HAP BİLGİLERLE YAPIM İŞLERİ İHALELERİ
"İlgili Güncel Mevzuat Maddeleriyle Birlikte"

Kamu satınalma süreci;

  • İhale Hazırlık
  • İhalenin Yapılması
  • Sözleşme Yönetimi

olmak üzere üç aşamadan oluşmaktadır.

Yazar İnşaat Yüksek Mühendisi Orhan ÖZYURT tarafından hazırlanan bu kitapta, kamu satınalma sürecinde görev alan paydaşlara, satınalma süreçlerinde uygulamaları gereken hususlarda rehberlik etmesi amacıyla güncel mevzuat çerçevesinde 155 adet HAP BİLGİ ele alınmıştır.

Basım : Haziran 2022

Yazar : İnşaat Yüksek Mühendisi Orhan Özyurt

Yayınevi : AMP Akademi

Kitapta Bulunan Konu Başlıkları

Teknik Personel Bildirim Süresi ile Sunulması Gereken Belgeler
Revize Birim Fiyat Hesabının Yeni İş Kalemlerinde Uygulanması Gerekmektedir.
Yeni Birim Fiyatın Anlaşma Birim Fiyatı Resmî Birim Fiyatın %90’ını Geçemeyecek
Gecikme Cezası Kesintisine İlişkin Hesaplama İlk Sözleşme Bedeli Üzerinden Yapılmalı
İşin İhalesine Teklif Veren İstekliler Aynı İşte Alt Yüklenici Olamazlar
Sözleşme Kapsamında Kesilecek Cezaların Toplam Tutarı İlk Sözleşme Bedelinin %15'ini Geçemeyecek
Alt Yüklenicilerin Yapabilecekleri İş Bölümlerinin Oranları
Yapım İşlerinde Süre Uzatımı
İş Programının İdareye Teslim Edilme Süresi ve İdare Tarafından Onaylanması
Teklif Birim Fiyat Sözleşmelerde Hesaplanan Revize Birim Fiyat, O İş Kalemine Ait Resmi Birim Fiyatı Geçemez.
İş Programı Nasıl Düzenlenmeli ve Nelere Dikkat Edilmeli
İş Programı Formatı
Sözleşmenin Noter Tarafından Onaylanması
Sözleşmenin İmzalanması ile Sözleşmenin İmzalanmasına İlişkin Giderler
Sözleşme Bedeline Dahil Olan ve Yükleniciye Ait Olan Giderler
İş Programı İdare Tarafından Onaylanmadan veya Yüklenici Tarafından Sunulmadan Hakediş Ödemesi Yapılabilir Mi?
Sözleşme Devrine İlişkin Genel Şartlar
Yapım İşi İhalelerinde Kesin ve Ek Kesin Teminat Oranları
Kesin teminat ve ek kesin teminatların geri verilmesi
Kesin Teminatların Gelir Kaydedilerek Tahsil Edilmesi
İhale Sürecindeki Başvuru Yöntemleri
İhalenin İptal Kararlarına Karşı Başvuru Şekilleri
Aynı Kişi Tarafından Birden Fazla İhaleye, Birden Fazla Kişi Tarafından Aynı İhaleye veya Birden Fazla İhaleye Tek Dilekçe İle Başvuruda Bulunulamaz.
İhale İlanına veya Dokümanına Yönelik Başvurular
4734 Sayılı Kanun’un 22. Maddesinde Belirtilen Doğrudan Temin Yöntemi Alımları ile İstisnalar Başlıklı 3. Maddesine İlişkin İhalelere Yönelik Başvuru Yöntemleri Kullanılmamaktadır.
İtirazen Şikâyet Başvurusundan Feragat Edilmesi
Hukuki Durumda Değişiklik Yaratan Kurul Kararının İlgili İdare Tarafından İvedilikle Yerine Getirilmesi Gerekmektedir.
İsteklinin Vekaleten İhaleye Katılması
Yapım İşleri İhalelerinde Proje Türleri;
Yapım Müteahhidinin Tanımı
İş Ortaklığında Sözleşesine Göre İşyerinde Bulundurulması İstenilen Teknik Personel
Bakım Onarım İşleri İhalelerinde Benzer İşin Belirlemesi
Yapım İşlerinde Ortaklık Tespit ve Ortaklık Durum Belgeleri
Soru ve Cevaplarla Yürürlükte Bulunan 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’na Göre İhale Edilen Yapım İşlerinde Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esasların Değerlendirilmesi
Yerli İstekli Koşulları
Teklif Zarflarının Taşıması Gereken Şartlar
Yapım İşleri İhalelerinde Kısmi Teklife İlişkin Sözleşme
Sınır Değer Hesabı İhale Komisyonunca Birinci Oturumdaki Değerlendirmeler Sonucunda Geçerli Kabul Edilen Teklifler Üzerinden Yapılacaktır
Fiyat Farkı Ödemelerinde ve İş Artışı Durumunda Ek Kesin Teminat
Yüklenicinin Çalıştırdığı Personellere Yönelik Sorumlulukları
Nakit Geçici Teminatlar İhale Komisyonlarınca Teslim Alınamaz
4734 Sayılı Kanun’un İstisnalar Başlıklı 3. Maddesinde Belirtilen Alımlar “Ceza ve İhalelerden Yasaklama Hükümleri Uygulanmalı
İhale Üzerinde Kalan İstekli ile Ekonomik Açıdan En Avantajlı İkinci Teklif Sahibi İstekliye Ait Teminat Mektupları
İhale Üzerinde Kalan İstekli ile Varsa Ekonomik Açıdan En Avantajlı İkinci Teklif Sahibi İsteklinin İhalelere Katılmaktan Yasaklı Olup Olmadığını Teyit Edilmesi Gerekmektedir.
İhalelere Yönelik İtirazen Şikayet Başvuru Süreçleri Tamamlanmadan Sözleşme İmzalanamaz
Yasaklılık Sorgulama Amaç ve Aşamaları
İtirazen Şikâyet Başvurusunun Avukat Aracılığı İle Yapılması
Ortak Girişim Adına Yapılacak Şikâyet Veya İtirazen Şikayet Başvuruları
İtirazen Şikayet Başvurularında Sürenin Belirlenmesi
İhale Komisyonu Üyeleri Söz Konusu İhaleye İlişkin Olarak Yapılan Sözleşmeye İlişkin İşin Muayene ve Kabul Komisyonunda Veya Kontrol Teşkilatında Görev Alabilirler
Tekliflerin Eşit Olması Durumu;
Muayene ve Kabul Komisyonları
Yapım İşlerinde Yüklenici ve Alt Yükleniciler, Yapının Fen Ve Sanat Kurallarına Uygun Olarak Yapılmasından Kesin Kabul Onay Tarihinden İtibaren De Onbeş Yıl Süreyle Müteselsilen Sorumludurlar.
Sözleşmenin Uygulanması Aşamasındaki İdari Yargı Kararları
Ortak Girişimler İle İlgili Açıklamalar
Kesinleşen İhale Kararlarının Bildirilmesi
Şikayet Başvurularında Sürelerinin Belirlenmesi
Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Yapılan Veya Yaptırılan Yapılarda Şantiye Şefi Bulundurulması Zorunludur.
Yapım İşlerinde Geçici Kabul Genel İşlemleri
Geçici Kabul Komisyonunun Oluşturulması ve İşyerine Gönderilebilmesi İçin;
İhale Dokümanı Yükleniciler/İstekliler Tarafından Okunup Kabul Edilmektedir.
Yapı Denetim Görevlisi Tarafından Yapılan İnceleme Neticesinde İşin Geçici Kabule Hazır Olmadığı Tespit Edilmesi Halinde,
Geçici Kabul Komisyonu, Kabule Engel Nitelikte Olmamakla (HAP BİLGİ-61’de Belirtilen Koşullar) Birlikte Yapılan İşte Kusur ve Eksiklikler Tespit Ederse;
Geçici Kabul Komisyonu Tarafından İşin Kabule Uygun Bulunmaması
Geçici Kabul Aşamasında Gecikme Cezası Uygulama Ayrıntısının Açıklanması
Yapım İşleri Genel Şartnamesi “Yüklenicinin Bakım ve Düzeltme Sorumlulukları”
Yapım İşlerinde İşin Yapılacağı Yerin Görülmesi
Kısmi teklife açık ihalelerde, kısım itibariyle sözleşme yapmaya yanaşılmaması halinde geçici teminatın gelir kaydedilmesi
İdarece Yapılan Aşırı Düşük Teklif Açıklaması Talep Yazısına İsteklinin Cevap Vermemesi Hali
Çalışanların Sağlık ve Güvenliğine İlişkin Tedbirler (İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı)
İhale Tekli Zarfı İçerisinde Belgelerin Aslını veya Aslına Uygunluğu Noterce Onaylanmış Örneklerinin Verilmesi
Tekliflerin Hangi Para Birimi veya Birimleri Cinsinden Verileceği
Yapı Denetim Görevlisi ile Yüklenici Arasında Çıkabilecek Anlaşmazlıkların Çözümü İhale Sistemine Göre İhale Yasaklılık Teyidi Aşamaları
İhale Sistemine Göre İhale Yasaklılık Teyidi Aşamaları
Sözleşme Türleri ve Uygulama projesi zorunluluğu
Kamu İhale Sisteminin Ana Aktörleri
Yapı Müteahhitliği Yetki Belgesi Numarası (YAMBİS)
İhale İptal Durumları
Ek Geçici Hakediş Raporu Düzenleme
Yüklenici İş Durum Belgesinin Düzenlenmesi
İsteklinin Ortak Girişim Olması Halinde Ekonomik ve Mali Yeterliliğe İlişkin Kriterler
Teklifin Esasını Değiştirecek Nitelikte Olmaması Kaydıyla, Sunulan Belgelerdeki Bilgi Eksikliğinin Tamamlanması
İhalenin İptal Kararlarına Karşı Başvuru Şekilleri
Haklarında Kamu Davası Açılmasına Karar Verilenler
İş Deneyim Belgelerinin Kullanımı ile İlgili Diğer Hususlar
Mühendis ve Mimarların Mezuniyet Belgeleriyle Elde Ettikleri Deneyim
4734 Sayılı Kanun'un 10.Maddesinin Dördüncü Fıkrasında Belirtilen Durumlarda Olunmadığına İlişkin Taahhüt Edilen Durumlara İlişkin Belgelerin Tablosu
Yasaklama Kararlarının Kapsam ve İçeriği
Yapım İşlerinde Kısmi Kabul
Yapım İşlerinde Alt Yükleniciye Yaptırılacak İşin İmalat Grubu Olarak Ayrılabilir Nitelikteki İşler Kapsamında Olması Gerekmektedir.
Yapım İşlerinde Havanın Fen Noktasından Çalışmaya Uygun Olmadığı Çalışılmayacak Günlerin Belirlenmesi
Geçici Teminatların İadesi
Sözleşmenin Devrine İlişkin İşlemler
Yaklaşık Maliyetin Üzerindeki Teklifler
İş Deneyim Belgelerinde Belge Tutarı Güncelleştirmeye Tabi Tutulmadan Yazılmalı İhale İlanının Yapılış Şekline İlişkin Hususlar
İhale İlanının Yapılış Şekline İlişkin Hususlar
İhalede En Avantajlı Birinci ve İkinci Teklif Sahiplerinin Sözleşmeyi İmzalamaması Durumunda İkisinden De Ayrı Ayrı Damga Vergisi Alınıp Alınmayacağı
Yapım İşlerinde Denetim ve Kontrollük İş Ve İşlemleri
Teklif Geçerlilik Süresinin Dolması
Sözleşme Yapılmasında idare ve Yüklenici Sorumlulukları
Konu: Yapım İşlerinin Kapsamı
Fiyat Dışı Unsurlar
Yüklenicinin Ortak Girişim Olması Halinde Ölüm, İflas, Ağır Hastalık, Tutukluluk veya Mahkûmiyet Durumları
Yapım İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği
İhale Dokümanını Oluşturan Belgeler
Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Listesi
Yapım İşi Sözleşmelerinde Fiyat Farkının Hesaplanabilmesine İlişkin Şartlar
Yapım İşlerinde İşin Süresi
Yapım İşlerinde Yaklaşık Maliyet
Alacakların Temlik Edilmesi
İhale Yetkilisi ve İhale Komisyonu ile İlgili Açıklamalar
Birim Fiyatlı Sözleşmeli Yapım İşlerinde İş Kalemi Miktarının Değişmesi Sonrası Revize Birim Fiyat Hesabı
Teminatlar
Türkiye'nin veya Kendi Ülkesinin Mevzuat Hükümleri Uyarınca Kesinleşmiş Vergi Borcu Hususu
Teklif ve Sözleşme Türünün Tespitinde Uyulması Gereken Hususlar Yapım İşlerinde İş Artış ile İş Eksilişinin Değerlendirilmesi ve Buna İlişkin Özet Akış Süreci
Teknik Şartnameler
Elektronik İhale Belgelerin Tesvik Edilmesi
Yapım İşlerinde Teminat Süresi
Geçici Kabul İtibar Tarihi
Elektronik Eksiltmenin Açıklanması
Anlaşmazlıklara İlişkin İdari Çözüm Mercileri
15.08.2018 Tarihli ve 2018/31 Nolu Yüksek Fen Kurulu Kararı’nda Yer Alan Yaklaşık Maliyetin Güncellenmesi Hususunda, Kararın Uygulanmasına İlişkin Uygulama Nasıl Yapılacağı hakkında
Yüklenicinin Kusuru Dışındaki Hasar ve Zararlar
Tüzel Kişilik Tarafından İş Deneyim Belgesi Kullanılan Ortağının Teminat Süresinin Bitiminden Önce Ortaklıktan Ayrılması
İş Deneyim Belgesi Kullanımı
Yapım İşleri İhalelerinde İş Deneyim Belgesi Yeterlik Kriterleri.
Yapım İşlerinde İş Deneyim Belgelerinin Düzenlenmesi
Yapım İşleri İhalelerinde Yaklaşık Maliyet ile İlgili Kısa Açıklamalar. (Temel İlkeler)
İhale Komisyonu ve Komisyon Kararı ile ilgili kısa açıklamalar
Tekliflerin Değerlendirilmesi ile İlgili Genel Açıklamalar
Yapım İşleri İhalelerinde Sınır Değer Hesaplama
Bütün Tekliflerin Reddedilmesi ve İhalenin İptali
Konu: Sözleşmenin Yürütülmesinde Çalıştırılacak Teknik Personel ile İlgili Açıklamalar
İhale Yapılabilmesi İçin Yeterli Ödenek Olması Ne Demektir
Yaklaşık Maliyet ve Ödenek Teminine Esas Tahmini Bedel Arasındaki Fark Nedir.
Yapım İşi İhalelerine İlişkin Yeterliğin Belirlenmesinde İstenilecek Belgelere İlişkin Özel Hususlar
Yapım İşleri İhalelerinde Sınır Değer Hesabı ve Aşırı Düşük Tekliflerin Değerlendirilmesi
Konu; Hakedişe Esas İmalatların Gerçekleştirildiği Tarihin Tespiti
Yapım İşlerinde Yaklaşık Maliyet Hesabına Esas Fiyat ve Rayiçlerin Tespiti
Yapım İşlerinde Damga Vergileri
Geçici Hakediş Raporlarının Aylık Olarak Düzenli Bir Şekilde Yapılması
Anahtar Teslimi Götürü Bedel Sözleşmelerde Yer Alan Teknik Belgelerin Pursantaj Tabloları ile İlişkisinin Değerlendirilmesi
Yapım İşlerinde 4734 Sayılı Kanun’un 22/D Maddesi Kapsamında Doğrudan Temin Alımları
Yapım İşlerinde Yerli Malı Olması Şartları
Yapım İşlerinde Süre Uzatımı Nedeniyle Fiyat Farkı; (Sözleşmesinde Fiyat Farkı Öngörülmeyen Durumlarda)
Yapım İşlerinde Geçici ve Kesin Hakediş Raporlarının Genel Düzenlenme Esasları
İhale Sürecine İlişkin İşlem Süreleri Tablosu
Yapım İşleri Süreç Akış Tablosu
Yapım İşi İhalelerine İlişkin Yeterliğin Belirlenmesinde İstenilecek Belgelere İlişkin Tablo
Geçici ve Kesin Teminatların Gelir Kaydedilme Durumlarına İlişkin Tablolar
İhale Sürecine İlişkin Yaptırım Tablosu
Kamu İhale Kurumu Uyuşmazlık Kararlarına İlişkin İvedi Yargılama Usulü ve Süreleri
Sitemizde çerezler kullanıyoruz.Çerez politikaları aydınlatma metnimizi buradan okuyabilirsiniz.
Siteyi kullanmaya devam ederek çerez kullanımımızı ve ilgili politikalarımızı kabul etmiş olursunuz.