Bilanço, şirketlerin belirli bir tarihteki varlıklarını ve bu varlıkların sağlandığı kaynakları gösteren mali tablolardır. İhaleye teklif veren firmaların ekonomik olarak bu işi yapıp yapamayacaklarının değerlendirilmesi bilanço yeterlik hesaplamaları ile gerçekleştirilir. Yapım ihalelerinde ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgelerin ihale kapsamında istenme kuralları uygulama yönetmeliğinin 30. Maddesinde belirtilmiştir. Buna göre yaklaşık maliyetin eşik değerin;

  1. 1/10’una kadar olan ihalelerde istenilmez
  2. 1/10’undan eşik değerin yarısına kadar olan ihalelerde istenebilir (idare takdirinde)
  3. Eşik değerin yarısına eşit ve üstündeki ihalelerde istenilmesi zorunludur.

İhale hazırlık programı, bilanço yeterlik hesaplamasını otomatik olarak gerçekleştirir. Bunun için öncelikli olarak şirket bilanço bilgilerinin programa tanımlanması gerekir.

Şirketimize ait bilanço bilgilerini Dosya menüsü altında yer alan Şirket Bilgilerini Düzenleme/Bilanço Bilgileri bölümünden gerçekleştiririz.

yapim-islerinde-bilanco-yeterligi-1

Yeni düğmesini kullanarak pencerede oluşan alanlara yıllık bilanço bilgilerini tanımlayın.

İhalede bilanço yeterliği isteniyorsa İhaleler ve Dosya Hazırlama bölümünde ihaleyi tanımlarken bilanço yeterliği istendiğini belirtin.

yapim-islerinde-bilanco-yeterligi-2

AMP İhale hazırlık programı uygulama yönetmeliğinin 35. Maddesinde belirtilen aşağıdaki esaslar çerçevesinde bilanço yeterliğinizi otomatik hesaplar ve raporlandırır.

Bilanço veya Eşdeğer Belgeler

Madde 35.

(3) Adayın veya isteklinin ikinci fıkra uyarınca sunduğu belgelerde;

  1. a) Belli sürelerde nakit akışını sağlayabilmesi için gerekli likiditeye ve kısa dönem (bir yıl) içinde borç ödeme gücüne sahip olup olmadığını gösteren cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması (hesaplama yapılırken; yıllara yaygın inşaat maliyetleri dönen varlıklardan, yıllara yaygın inşaat hakediş gelirleri ise kısa vadeli borçlardan düşülecektir),
  2. b) Aktif varlıkların ne kadarının öz kaynaklardan oluştuğunu gösteren öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olması (hesaplama yapılırken, yıllara yaygın inşaat maliyetleri toplam aktiflerden düşülecektir),
  3. c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması,

ve belirtilen üç kriterin birlikte sağlanması zorunludur. Sunulan bilançolarda varsa yıllara yaygın inşaat maliyetleri ile hakediş gelirlerinin gösterilmesi gerekir.

(4) Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

(5) İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait belgelerini sunmayanlar, iki önceki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu belgelerde, yeterlik kriterini sağlayamayanlar ise iki önceki yılın belgeleri ile üç önceki ve dört önceki yılın belgelerini sunabilirler. Bu durumda, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

yapim-islerinde-bilanco-yeterligi-3